רשומות

מציג פוסטים מתאריך מאי, 2016

הרבי מליובאוויטש בהיכל הנגינה

תמונה
ב"ה הרבי מליובאוויטש בהיכל הנגינה


·בשנת תש"א, זמן קצר לפני שהרבי הגיע לארה"ב, היתה התוועדות אצל אדמו"ר הריי"צ, ושרו ניגון (או לר' מיכל מזלוטשב או ניגון הבינוני או איזה ניגון אחר), ולא ידעו איך לנגן או שלא שרו במדוייק, אדמו"ר הריי"צ אמר ש"תיכף יבוא החתן שלי והוא בעל מנגן והוא ילמד את הניגון..."(הרב לייבל שי' שפירא ששמע מר' בנימין ז"ל לויטין שהיה שם)* * *
לאורך הדורות, הצטיינו גדולי ישראל בנוסף לגדולתם בתורה וכישרונות רבים, גם בחוש מיוחד בנגינה. כזאת מצינו אצל משה רבינו ואצל דוד המלך, וכזאת מצינו אצל הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן. לאחר שעסקתי בתיעוד מפורט על חוש הנגינה של אדמו"ר הזקן לאורך תולדות חייו, אני  רואה בכך דמיון מסוים אצל הרבי נשיא דורנו.
שורשים מוזיקליים בתורשה ראשית, צור מחצבתו של הרבי בשורשי המשפחה, מונה בעלי מנגנים מופלאים, הן מצד אביו והן מצד אמו. מצד אביו ר' לוי יצחק רבה של יקטרינוסלב, הרבי הינו צאצא להרה"ק ר' ברוך שלום, בנו בכורו של אדמו"ר הצמח צדק. בכמה שיחות של אדמו"ר הריי"צ מסופר…