ר' זלמן הבלין: ניגון שכולו כנפייםה'תנועה' בה התפלל המשפיע ר' זלמן הבלין

הניגון המיוחד שאנחנו הולכים לדבר עליו הפעם איננו מופיע בספר הניגונים. הניגון שוחזר ע"י ר' שלום שי' הלוי הורוויץ, מבעלי המנגנים הסולנים בתקליטי ניח"ח. ר' שלום הקליט בזמנו קלטת בשם "בית הלוי ברכו את ה'", ובה מופיע "ר' זלמנ'ס עבודה ניגון", ניגון שהיה מנגן המשפיע ר' זלמן הבלין בתפילתו. ר' שלום שיחזר את הניגון מפיהם של החסיד ר' פרץ מוצ'קין ובניו, ולראשונה כאן מתפרסמים התווים של הניגון לצד סיפורו וביאורו.
הרה"ח ר' שלמה זלמן הבלין נולד בשנת תרל"ז בפאריטש. בנערותו היה מהבאים אצל הגאון הרוגוצ'ובי. בגיל צעיר הגיע לליובאוויטש והיה מה'יושבים' בטרם התייסדה ישיבת תומכי תמימים, ולאחר מכן היה מראשוני תלמידי הישיבה. בגיל 16 - 17 (בשנות תרנ"ד-תרנ"ה) היה 'חוזר' אצל אדמו"ר הרש"ב, מה שמראה על כשרונותיו הנעלים.
בהמשך (שנת תרס"א), מתמנה למשפיע בישיבת תומכי תמימים סניף הורודיץ', עיירה קטנה סמוכה לליובאוויטש ברוסיה הלבנה. בספר הניגונים מופיע ניגון מהורודיץ' (ניגון מספר קי"ח), ניגון שהיו רגילים לנגן באותה ישיבה בראשות ר' זלמן. הניגון מתחיל בטונים נמוכים ומשתהה בהם הרבה, ובעיקרו של הניגון נרגש טעם מרירות, כל זאת בשונה מהניגון שידובר עליו להלן.
ר' ישראל ג'ייקובסון מתאר (זכרון לבני ישראל ע' ל), שכאשר ר' זלמן הבלין הגיע לעירו - זוראוויץ', "הוא היה איש נלבב אהוב על הבריות וחכם . . בעת ההתוועדות ניגן ר' זלמן את הניגון של אדמו"ר מהרי"ל (בנו של אדמו"ר הצמח צדק), ומאז היה ידוע הניגון הזה אצלנו על שם ר' זלמן, וקראו אותו "ר' זלמן'ס ניגון"". - בספר הניגונים אנו מוצאים שני ניגונים מאת המהרי"ל - הרה"ק ר' יהודה ליב בן הצמח צדק, ניגון אחד ארוך שמנגנים בדרך כלל בהתוועדות (מס' ל"ג), וניגון אחד קצר (מס' ל"ד) שהוא 'תנועה' לתפילה בהשתפכות הנפש.
בשנת תער"ב - נבחר ר' זלמן עם קומץ תלמידים ע"י אדמו"ר הרש"ב ונשלח בשליחות לארץ הקודש לייסד את ישיבת "תורת אמת" בחברון, ואח"כ גם את ישיבת "תורת אמת" בירושלים. הוא נפטר בט"ז ניסן תרצ"ו, ועל מצבתו נחרת שהרביץ תורה ברבים במשך 40 שנה והעמיד תלמידים לאלפים.
שלל מכתבים מאדמו"ר הריי"צ אל ר' זלמן מדברים בביאורי נושאים בדא"ח באריכות רבה, מכתבים שמהם ניתן לשער את גדולתו הרוחנית של ר' זלמן ומדרגתו בעבודת השם.
[מכתבים אלו מודפסים באגרות קודש אדמו"ר הריי"צ כרך ראשון: ע' נז ואילך (גודל האחריות בחינוך אמתי), ע' רמב ואילך (ההבדל בין התבוננות בשעת הלימוד להתבוננות בתפילה), ע' רנח ואילך (בכל לבבך ובכל נפשך, ממכ"ע וסוכ"ע), ע' רסט ואילך (עובד ומשכיל)].
ר' זלמן היה מתפלל באריכות מידי יום, מתוך התבוננות והתעוררות אהבת ה' ויראתו כפי שיטת חב"ד. לא מעט היו מגיעים במיוחד כדי לשמוע את תפילתו, מחזה בלתי רגיל שהיה משפיע עמוקות ונחרת בלב השומעים. ר' זלמן היה מתפלל עם ניגונים, ובכתבה זו נתייחס ל'תנועה' אחת קבועה שבה היה רגיל להתפלל בדבקות נפלאה.

ניגון שכולו כנפיים

הניגון בו היה מתפלל ר' זלמן הוא בעצם 'תנועה' בת שתי בבות, שאפשר לנגנה שוב ושוב. תנועה של דבקות והתכללות באלקות.
גם ניגון תפילתו של ר' הלל פוצ'פער (שהיה בין תלמידי ר' זלמן הבלין שנשלחו ע"י אדמו"ר הרש"ב לחברון), המוכר בשם "ניגון כלות הנפש", גם הוא 'תנועה' בת שתי בבות. גם הוא ניגון של דבקות והתכללות באלקות.
אבל אפשר לחוש את ההבדל שבין שני הניגונים, בין שתי התנועות של דבקות.
בניגונו של התלמיד ר' הלל, בולטת תנועה של כמיהה. הניגון מתחיל בכמיהה, ואילו ה"התכללות" להשתאב באלוקות נרגשת רק בנקודות השיא של הניגון, בחלקו השני עם התרוממות הצלילים.
ואילו בניגונו של המשפיע ר' זלמן, כל החלק הראשון הוא בצלילים גבוהים ביותר, בהתכללות למעלה מעלה. התחושה שמתקבלת מיד היא התנתקות מוחלטת מן העולם, השתאבות לעילא ולעילא. ורק בחלקו השני של הניגון, הוא "נוגע" בנגיעה קלה למטה בטונים נמוכים יותר.
אדמו"ר הריי"צ התבטא על ניגונושל ר' אשר מניקולייב, שחריטונוב "הוסיף לו כנפיים". הכוונה היא כנראה לחלק השלישי בניגון ר' אשר מניקולייב, שבו הצלילים "פורחים" לגובה. ברוח זו, הניגון של ר' זלמן הוא ניגון שכולו 'כנפיים', זהו ניגון של 'נשר' חב"די, שעף לו בגבהי השמים.
הניגון משקף את עולמו הפנימי של אותו חסיד גדול, את הגבהים הרוחניים בהם הוא היה שט, ואת האושר הנפשי שלו בשעת מעשה.

בשבילנו, ניגון כזה הוא צוהר אל התפילה החב"דית, עליה מדובר כל כך הרבה במאמרי החסידות. נדמה כי העומק האדיר שמתואר בחסידות אודות מה זה תפילה, העושר והאושר של תפילה ספוגה בהשתפכות הנפש, שום אותיות שבעולם לא יוכלו לתאר זאת. הניגון השמיימי הזה כאילו אומר: אם למדתם חסידות, התבוננתם באלקות, ועדיין לא באתם לידי ניגון כזה בתפילה, כנראה אתם עדיין לא תופסים על מה מדובר... כנראה שהתפילה החסידית זה הרבה יותר ממה שאתם חושבים...


תגובות

כתבות נבחרות

דעם רבי'נס ניגון

ניגון לר' מיכל מזלוטשוב

ניגון ברכת כהנים

טעמי נגינה של תהלים

ניגון לר' אשר מניקולייב

ניגון כלות הנפש

ניגון לר' זלמן זלטופולסקי

מארש ראש חודש כסלו: הניגון הראשון שהולחן בדור השביעי

ניגון הנרות הללו: ניגון לאור הנרות